top of page

Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
en gesloten overeenkomsten welke via email, WhatsApp, schriftelijk en telefonisch verstrekt worden. Deze voorwaarden worden meegezonden met iedere opdrachtbevestiging en zijn op onze website https://www.vlekkenkoning.nl/voorwaarden te zien. Met het aannemen van een offerte verklaart u zich akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en kennis van deze genomen te hebben.

Artikel 2 Aanbod/ Totstandkoming Overeenkomst
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Vlekkenkoning.nl voor meubel- en/of tapijtreiniging zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Vlekkenkoning.nl.
2.3. Vlekkenkoning.nl verplicht zich om binnen zeven werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te kennen heeft gegeven op het aanbod van Vlekkenkoning.nl te willen ingaan, de opdracht voor meubel reiniging schriftelijk dan wel via email of WhatsApp aan de opdrachtgever te bevestigen.
2.4. De overeenkomst tussen Vlekkenkoning.nl en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding en de verzending van een opdracht-bevestiging (PDF) per e-mail of WhatsApp bevestiging door Vlekkenkoning.nl.
2.5. Vlekkenkoning.nl is vrij in de keuze van de te gebruiken apparatuur, materialen, reinigingsmiddelen en dergelijke en de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht. Vlekkenkoning.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, de werkzaamheden of een deel daarvan in opdracht van Vlekkenkoning.nl te laten verrichten door derden c.q. onderaannemers.
2.6 Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheid van 7 werkdagen tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Uitvoering van de opdracht tot meubel reiniging vindt plaats tegen de tussen Vlekkenkoning.nl en opdrachtgever afgesproken prijs inclusief BTW. Voor zakelijke klanten gelden altijd nettoprijzen exclusief BTW.
3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 60 dagen zijn verstreken, is Vlekkenkoning.nl gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van onder andere lonen en materialen.
3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering
4.1. Opdrachten voor meubel reiniging mogen door opdrachtgever tot uiterlijk 4 dagen voorafgaande aan de met Vlekkenkoning.nl afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.
4.1a Opdrachten die “Last-Minute” (binnen 4 dagen voor opdracht-datum in opdracht worden gegeven) worden geboekt kunnen niet gratis gestorneerd worden. Bij annulering is hiervoor een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 50% van de aanneemsom met een minimum van € 125,00 verschuldigd.
4.2. Annulering dient schriftelijk of per email onder vermelding van het opdracht-nummer, naam en adres gedaan te worden.
4.3. Niet aanwezig zijn op dag en/of tijd van opdracht wordt door Vlekkenkoning.nl gezien als een niet tijdige annulering.
4.4. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan Vlekkenkoning.nl een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 50% van de aanneemsom met een minimum van € 125,00 verschuldigd.
4.4.1 Indien een opdracht  door de klant wordt geannuleerd wegens Corona gerelateerde redenen gelden de normale annuleringsvoorwaarden. Indien de corona gerelateerde annulering binnen 4 dagen voorafgaande aan de met Vlekkenkoning.nl afgesproken datum van uitvoering wordt geannuleerd is opdrachtgever aan Vlekkenkoning.nl een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 50% van de aanneemsom met een minimum van Euro € 125,00 verschuldigd.
4.5 In geval van ontbinding van de opdracht heeft de opdrachtgever recht op kosteloze teruggave van eventuele (aan-)betalingen. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na bevestiging van de ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden via dezelfde betalingsmethode waarmee de aanbetaling is verricht.

 

Artikel 5 Klachten
5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door Vlekkenkoning.nl uitgevoerde werkzaamheden conform deze algemene voorwaarden binnen 24-uur na uitvoering uitsluitend schriftelijk of per email en indien mogelijk voorzien van een duidelijke beschrijving en foto’s uitsluitend (niet per WhatsApp) aan Vlekkenkoning mee te delen via info@vlekkenkoning.nl.
5.2. Bij overschrijding van deze 24-uren vervalt elke aanspraak tegen Vlekkenkoning.nl met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 6 Garantie
6.1. Vlekkenkoning.nl staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch en optisch effect wordt bereikt.
6.2. Vlekkenkoning.nl staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken, verontreinigingen en geur op meubelstof en/of tapijt die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, vet, lippenstift, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.
6.3. Vlekkenkoning.nl garandeert wel dat zij 100% haar best zal doen het best mogelijke (optische) resultaat te behalen.
6.4 Vervolg-Service-afspraken worden ingepland naar beschikbaarheid echter uiterlijk binnen 4 weken na de eerste reinigingsopdracht in de planning opgenomen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Vlekkenkoning.nl is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever
geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Vlekkenkoning.nl.
7.2. Vlekkenkoning.nl is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
a. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;
b. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Vlekkenkoning.nl;
c. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;
d. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van meubelstof en/of tapijt;
f. Het verkleuren van meubelstof en/of tapijt door werking van binnenuit het meubilair en/of onderliggend materiaal en/of het materiaal zelf.
g. Watervlekken op vloeren en wanden. Ondanks vloeren afdekt worden is het nooit te voorkomen dat (kleine) watervlekken en spetters op vloeren en omliggende meubels belanden.
h. Het krimpen, blaren of uitrekken van meubelstoffen.
i. Vorming van (muffe) geurtjes na een dieptereiniging van (erg) vervuilde meubelstoffen.
j. Vlekken veroorzaakt door spetters op pas gelakte of geoliede (houten)  vloeren waarop door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen.
k. Het nadruppen c.q. -lekken van meubels op vloeren na de reiniging en na het vertrek van de medewerkers.

7.3. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag uitgezonderd situaties waarbij Vlekkenkoning.nl grove schuld of nalatigheid nagewezen kan worden.

 

Artikel 8 Droogtijden
8.1. De op onze website genoemde droogtijden zijn ervaring-indicaties en hieraan kunnen geen rechten ontleent worden. Droogtijden variëren en zijn mede afhankelijk van luchtvochtigheid, soort meubelstof, aard- en ernst van de vervuiling etc. In sommige uitzonderlijke gevallen kan deze droogtijd oplopen tot 24-48 uur.

 

Artikel 9 Betaling
Particulier:
9.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden per PIN of contante betaling te geschieden. Een kwitantie wordt door de medewerker van Vlekkenkoning.nl per E-Mail of SMS aan de klant toegestuurd. Een factuur voor uw eigen boekhouding zenden wij u op verzoek binnen 48-uur per email toe in PDF formaat.
Ook is het mogelijk per Tikkie of IDEAL betaallink te betalen, deze zenden wij u op verzoek en na overleg met de medewerker toe. Deze betalingen dienen per omgaande te worden overgemaakt op de reinigingsdag.
Zakelijk:
9.2. Vlekkenkoning.nl hanteert voor zakelijke klanten een betalingstermijn van 14 (veertien) werkdagen en berekent voor nieuwe zakelijke klanten een aanbetaling van 50%.
Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is Vlekkenkoning.nl gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
9.3. Bij niet of niet tijdige betaling (op de dag van de reiniging) van het bedrag dat de opdrachtgever aan Vlekkenkoning.nl verschuldigd is, is Vlekkenkoning.nl gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 40,00.
9.4. Als Vlekkenkoning.nl haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.
9.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 10% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 10: Overmacht
10.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Vlekkenkoning.nl niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Vlekkenkoning.nl en opdrachtgever ontbonden.
10.1.a. Medewerkers van de Vlekkenkoning© zijn aangewezen op parkeergelegenheid binnen directe afstand tot het werkadres. Bijzondere situaties m.b.t. bereikbaarheid en parkeren dienen door de klant altijd vooraf aan de afspraak medegedeeld te worden. Dit geldt ook voor het ontbreken van een lift in flatgebouwen en bovenwoningen.
10.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Vlekkenkoning.nl redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
10.2. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Geschillen
11.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
11.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Vlekkenkoning.nl (Deventer) voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

bottom of page